COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

25/9/09

Springlirium, 2002


Aquesta imatge realitzada per una floristeria, volia combinar la moda, les flors i la primavera; tothom creia que la fotografia final s'havia aconseguit per retoc de photoshop però l'original de la imatge és pel,lícula negativa Kodak TMAX100 de 6x8 cm, il.luminació de flash de 1000W combinada amb llum natural i una cremallera enganxada amb loctite a una flor real. Amb la fotografía creativa, sempre m'ha agrada't aconseguir resultats impactants amb els métodes tradicionals de tota la vida, digue'm capgrós si vols, però la satisfacció d'aconseguir resultats amb el sistema químic és tant gratificant que encara ara cap imatge digital m'ha donat sensació similar. Amb les càmeres digitals tot és tant instantani, tant ràpid, tens tant marge d'error que tot sembla poder-se arreglar amb l'ordinador i si una cosa no és perfecte, amb el miraculós photoshop ho acaba essent; amb les analògiques el procès previ és molt més laboriós, més exigent, qüalsevol detall o error de mesura pot carregar-se tota la producció. La feina del fotògraf amb pel.lícula era apriori i pràcticament s'acabava amb l'alliberament de l'obturador de la càmara. Ara amb moltes ocasions la feinada t'espera després del click digital. Donc gràcies a Déu, per no ser gran especialista en el retoc digital, el meu sistema de treball és com el d'abans i la preparació la segueixo gaudint igual però acabo tinguent el doble de feina.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada