COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

25/5/11

Retrats amb dosis de sobreinterpretació

Fotogramas em va encarregar fer les imatges per la secció "Fotomatón" de la revista. Consistia en fotografiar sobre fons gris, un actor del panorama nacional. El personatge era l'actor Diego Martín que va arribar amb puntualitat britànica a la cita; El plató de la revista era petit i amb el sostre baix cosa que feia gairebé impossible direccionar la llum de manera eficient. Per això vaig optar en posar un octa pràcticament frontal i una caixa de llum de 70x70 lateral que marcava lleugerament una intencionalitat direccional de la llum sense ombres. Un cop mesurada la llum amb el fotòmetre i/o flashimetre, vaig dirigir-me cap el protagonista i mirant-lo per primer cop als ulls li vaig dir: "Hola, què tal Diego, seré el teu fotògraf en els propers 20 minuts, espero que passem una bona estona". Seguidament el vaig posar davant el fons d'estudi i vaig disparar unes 250 vegades. Quan treballes amb bons actors, sobren les paraules, deixes de dirigir i passes a ser un simple observador que es limita a retratar els gestos de qui domina l'escenari. Si voleu veure l'entrevista que li fa la revista sobre el rodatge de REC 3, aquí la teniu:

http://videos.fotogramas.es/video/iLyROoafzPpm.html