COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

11/8/10

Folklore ambiental

Hi ha personatges que quan te'ls trobes creus que són extres d'alguna pel·lícula de l'Almodovar, però quan això passa en una visita oficial dels prínceps d'Asturies a una base militar lluny de tot arreu, creus que són professionals especialitzats en donar color a actes aburrits i entrenats per situar-se en llocs estratègics per sortir a la foto. Personalment m'agraden tant, que la meva càmara prioritza l'enfoc en ells en comptes dels teòrics protagonistes.
Crec que no us serà dificil trobar el "fenomeno" en la imatge que us adjunt'ho. 


Bones vacances pels qui tinguin la sort de fer-ne i molts ànims per aquells que han de currar sota el sol d'estiu sense cremeta protectora.