COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

27/7/11

l'Ariège: naturalesa salvatgeA l'actual número d'agost del Descobrir podreu veure com a tema central, un reportatge de l'Ariège. Personalment va ser un desconriment comèixer aquesta espectacular regió occitana.; No us el perdeu.


23/7/11

Lloret i el Mar


Lloret torna a estar de festa, de festa popular vull dir. Altre cop torna a ser festa major i els Lloretencs es preparen per treure la seva estimada Santa Cristina i portar-la amb processó marítima fins a la preciosa Ermita que du el seu nom. I és que Lloret, encara que molts no s'ho pensin, manté les tradicions d'aquell preciós poble pescador que un dia va ser, fent una festa que torna a la població a les seves arrels. Com cada any farán un pas, tot apartant l'actual ingrés estirat a la sorra, per fer-hi passar un poble i els seus Sants que volen tornar al mar del que provenen. Per mantenir la dignitat no s'ha d'oblidar mai d'on venim.
Felicitats Lloretencs i per molts anys de Santa Cristina.