COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

28/9/09

Petita història d'una tomata cherry


Durant 8 anys vaig estar molt lligat a la producció d'imatges gastronòmiques realitzant fotografies per varies revistes nacionals del sector; les llargues i ensopides sessions d'estudi es suportaven millor creant conceptes amb productes alimentaris; La fotografia conceptual permet humanitzar objectes inanimats amb resultats estétics bastant "resultons"; aquestes tres imatges formen part d'una sèrie titulada "petita història d'una tomata Cherry" realitzades amb càmara Fuji amb format 6x6 i pel.licula diapositiva Fujichrome PROVIA 100. La llum blanca dels flashos d'estudi es van colocar de manera que s'eliminessin totes les ombres creant un efecte "levitador" dels productes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada