COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

5/12/11

Premi Mañé i Flaquer de Periodisme TurísticLa Revista Descobrir Catalunya està saborejant l'ùltim premi concedit, en aquest cas el premi Mañé i Flaquer de Periodisme Turístic que otorga l'Ajuntament de Torredembarra. S'ha premiat el dossier "País d'arròs", publicat el passat mes d'octubre, on la portada i l'apartat dedicat a la zona de Pals (Girona), s'em va encarregar a mí. Els últims anys aquesta revista no ha deixat de guanyar premis i, a diferència d'altres,  ha anat creixent en ventes i en nombre de lectors, demostrant així que les coses ben fetes acaben calant en els que saben apreciar la qüalitat dels bons productes editorials. Vull felicitar a tot l'equip de redacció que dia rera dia s'esforcen per millorar els continguts del Descobrir Catalunya.
Felicitats  companys i per molts anys!!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada