COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

13/9/10

Els ulls del gitanoHi han mirades que hipnotitzen a qui els mira i quan els pots fotografiar sempre creus que no t'hi has apropat prou. Com un imán, atrau l'objectiu de manera que els planos són cada vegada més tancats i la força que transmeten anulen la informació que els envolta. Poques vegades uns ulls m'han captivat tant com la d'un vell gitano de Saint Marie le Mer, a la costa sud de França.

A plena era digital poques imatges acaben ampliades sobre paper i el plaer de recórrer amb la mirada els detalls impresos sobre un suport físic ha passat a ser una raresa i un privilegi. Ara ens hem de conformar amb la imatge retroiluminada de les pantalles i suspirar per veure-les algun dia exposades en paper.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada