COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

4/11/11

La vía Lactea, la lluna i es Cap de Barbaria


L'ùltim cop que he visitat Formentera, hi he anat amb la idea de fotografiar exposant més per les estrelles que per les escenes terrenals; tot es deu a que vaig tenir la sort de conèixer en Manel Soria (frikosal), un especialista en aquest tipus de fotografia. Bé, vaig fer el que vaig saber amb les poques indicacions que em va desvetllar el mestre i les limitacions del 24 mm muntat en la D3. Tot i així vaig quedar força content del resultat ja que vaig poder fotografiar en una mateixa imatge, part de la vía Làctea, la lluna i el far del Cap de Barbaria. Gràcies Manel per inspirar-me.

2 comentaris: